Karta Stałego Klienta

PROMOCJE

KARTA STAŁEGO KLIENTA

Regulamin Programu
„Karta Stałego Klienta w Gabiniecie Piękna "

Regulamin określa warunki programu lojalnościowego "Gabinet Piękna", zwanego dalej "Programem".
Organizatorem Programu jest Gabinet Piękna z Bobowej, ul. Św. Zofii 9 zwana dalej „Organizatorem".

1. Postanowienia Ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta Gabinet Piękna"", zwanego dalej "Programem".
1.2 Organizatorem Programu jest "Gabinet Piękna" z Bobowej, ul. Św. Zofii 9, zwana dalej „Organizatorem".
1.3 Program skierowany jest do klientów (dalej jako: "Uczestnicy"), dokonujących zakupów i usług kosmetyczni-fryzjerskich oraz towarów w Gabinecie Piękna w Bobowej..
1.4 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5 Celem Programu jest nagradzanie Uczestników w formie Punktów, które gromadzone są na "Karcie Stałego Klienta Gabinet Piękna".
1.6 Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

2. Przystąpienie do Programu
2.1 Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie otrzymuje Kartę po wykonaniu dowolnej usługi kosmetycznej w Gabinecie Piękna.
Karta wydawana jest bezpłatnie do dyspozycji każdej osoby, o której mowa w punkcie 1.4 .
2.2 Karta uzyskuje ważność poprzez jej aktywację. Aktywacja Karty następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Przystąpienia do Programu, zwanego dalej "Formularzem Zgłoszeniowym" bezpośrednio podczas wizyty w Gabinecie Piękna.
2.3 Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo nie zaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak czytelnego podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
2.4 Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

3. Program „Karta Stałego Klienta Gabinet Piękna".
3.1.Uczestnik gromadzi pieczątki poprzez okazanie po każdym spotkaniu i wykonanym zabiegu.
3.2. Po zgromadzeniu na Karcie 5-ciu pieczątek Uczestnik nabywa prawo do rabatu 10% na jedną dowolną usługę.
Po zgromadzeniu 10-ciu pieczątek Uczestnik nabywa prawo do otrzymania gratisowej usługi.
Uczestnik jako gratisowy może wybrać zabieg, który był u niego wykonany podczas poprzednich wizyt w Gabinecie Piękna.
W innym przypadku kwota gratisowego zabiegu nie może przekraczać maxymalnej kwoty wydanej podczas jednego spotania w Gabinecie Piękna.
3.3.Do zabiegu droższego Uczestnika obowiązuje uiszczenie dodatkowej opłaty róznicy cenowej.
3.4.Gratisowy zabieg nie obejmuje droższych zabiegów, jeżeli wcześniej podczas wizyt nie były wykonywane.
3.5. Gratisowa usługa jest ważna przez 6 miesięcy od ostatniej transakcji zarejestrowanej w Gabinecie Piękna.
3.6. Zgromadzone przez Uczestnika na karcie rabaty nie podlegają wymianie na gotówkę.
3.7. Kolejna Zniżka czy gratisowa usługa przysługuje Uczestnikowi po ponownym zgromadzeniu na Karcie przynajmniej 5-ciu pieczątek.

4. Karta Uczestnika
4.1 Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje do używania „Kartę Stałego Klienta Gabinet Piękna". Zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3. powyżej. Karta ważna jest wyłącznie w Gabinecie Piękna w okresie udziału Uczestnika w Programie.
4.2 Karta pozostaje własnością Uczestnika.
4.3 Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.
4.4. Organizator może dezaktywować lub zawiesić Kartę w przypadku korzystania z Programu niezgodnie z Regulaminem.

5. Utrata statusu Uczestnika Programu
5.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Uczestnik nie przestrzega Regulaminu lub Uczestnik dostarczył nieprawdziwe dane lub podał się za inną osobę wobec Organizatora lub Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.
5.2. Wykluczenie Uczestnika z Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.

6. Zakończenie Programu
6.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji w siedzibie Gabinet Piękna i na stronie internetowej.
6.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na korzyści dostępne na podstawie niniejszego Regulaminu, na określonych w nim zasadach.
6.3 Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.

7. Zmiana Regulaminu Programu
7.1 Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu.
7.2 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Gabinetu.
Użycie Karty po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznaczać będzie ich akceptację.
7.3 Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.

8. Ochrona Danych Osobowych
8.1 W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Zgoda zostaje udzielona poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Polityce Ochrony Danych Osobowych Programu.
8.2 Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych.
8.3 Uczestnik może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Organizatora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystąpienia do Programu lub w trakcie trwania Programu.

9. Akceptacja i realizacja Regulaminu
9.1 Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.
9.2 Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestnik, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mógł skorzystać ze zgromadzonych punktów.

Formularz zgłoszeniowy do otrzymania „Karty Stałego Klienta Gabinet Piękna"
WYPEŁNIA KLIENT / KLIENTKA
Imię i Nazwisko .....................................................................................
Nr tel. komórkowego ..................................................................
E-mail ..........................................................................................
Płeć Kobieta / Mężczyzna
Data urodzenia ..............................
Kod pocztowy ...................................
Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gabinet Piękna materiałów promocyjnych, reklamowych i informacji handlowych drogą elektroniczną na mój adres poczty elektronicznej lub w formie SMS na numer mojego telefonu komórkowego oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez Gabinet Piękna.
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z poźń. zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poź. zm.). Przetwarzanie moich danych może odbywać się w szczególności dla celów marketingowych, w tym przysyłania informacji handlowych i promocyjnych.
Jednocześnie informuję, że zostałem poinformowany o adresie siedziby Gabinet Piękna celu zbierania danych, o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również o dobrowolności ich podania, o czym jest mowa w art. 24 § 1 ustawy o ochronie danych osobowych